Servi della Sofferenza
Přihlášení
Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!
 
Vyhledávání
 
Společenství mladých sv. otce Pia z Pietrelčiny v Brně

Archiv myšlenek

Nejnovější myšlenky << Říjen 2018 << Říjen 2018 >> Září 2018 >> Nejstarší myšlenky

Myšlenky dne za Říjen 2018


15.10.2018

Růženec je krásný a voňavý věnec růží, účinný, chceme-li milovat Ježíše a Marii a zmrskat Zlého ducha.

"Il Rosario è una corona di rose bella, profumata ed efficace per amare Gesù e la Madonna e flagellare il maligno."
14.10.2018

Utrpení je jako ořech: nejprve se rozdrtí, a pak se sní plod.

"La sofferenza è come la noce: prima si schiaccia e poi il frutto si mangia."
13.10.2018

Jak je hezké přinášet vždy tomu, koho potkáš, úsměv, dobrou náladu a veselost, v radostném přijetí, které napomáhá sdílení radosti a utrpení.

"Com’è bello portare sempre, a chi incontri, il sorriso, il buon umore, l’allegria, nell’accoglienza festosa che aiuta la condivisione della gioia e della sofferenza."
12.10.2018

Pokora, milosrdenství, trpělivost, dobré slovo, mlčení, úsměv, přívětivost a láska bez hranic musejí být v tvém srdci vždy živé a činné.

"L’umiltà, la misericordia, la pazienza, la parola buona, il silenzio, il sorriso, l’affabilità soave e la carità senza limiti devono essere sempre vivi ed operanti nel tuo cuore."
11.10.2018

Kdo má milosrdné srdce, nikdy bližního nepomlouvá a neposuzuje, protože jeho slabosti podněcují k modlitbě, a ne k reptání.

"Chi ha il cuore misericordioso non sparla mai e non giudica mai il prossimo, perché le sue fragilità stimolano alla preghiera e non alla mormorazione."
10.10.2018

Umění žertovat je Boží dar, protože napomáhá bratrskému společenství a podporuje přání opět se setkat.

"Saper scherzare è un dono di Dio, perché favorisce la comunione fraterna e il desiderio di incontrarsi ancora."
9.10.2018

Rozhovor musí být setkáním v upřímném společenství prostřednictvím pravdy, která má napomoci pokoji a bratrské lásce.

"Il dialogo deve essere un incontro di comunione sincera attraverso la verità, che deve favorire la pace e l’amore fraterno."
8.10.2018

Lehce nosíš tíhu mnoha kilogramů svého těla, tíhu svých šatů a obuvi, tíhu tašky přes rameno. To vše je tvoje a také ti to slouží. Proč nemůžeš nést i malou tíhu z lásky k Ježíši?

"Tu porti facilmente il peso di tanti chili del tuo corpo, il peso del tuo vestito e delle scarpe, il peso della borsa a tracolla. Tutto questo è tuo e serve anche a te. Perché non puoi portare un piccolo peso per amore a Gesù?"
7.10.2018

Je krásné trpět z lásky k Ježíši, zvláště když je utrpení způsobeno nepravdivými a nespravedlivými důvody.

"È bello soffrire per amore a Gesù, specialmente quando la sofferenza è causata da motivi non veri e ingiusti."
6.10.2018

Miluj ze srdce bližního, se kterým se setkáváš, a objevíš, jak je sladké a lahodné dávat Ježíše bratřím.

"Ama di cuore il prossimo che incontri e scoprirai come è dolce e soave donare Gesù ai fratelli."
5.10.2018

Jak je to zvláštní! Radost pomine hned, bolest však zůstává déle. S Ježíšem zůstaneš neustále v radosti a tvá bolest se změní v lehké jho.

"È strano! La gioia passa subito, la pena invece resta più a lungo. Con Gesù rimarrai sempre nella gioia e la tua pena si cambierà in giogo soave."
4.10.2018

Musíš dávat pozor na to, abys bolesti, kterou máš, nepřitěžoval, tím že vzpomínáš a uvažuješ, abys zjistil, kde je vina a kdo je viník. Radím ti neuvažovat nad ničím, jen se dál modli, abys bolest snášel, a z lásky k Ježíši si nepřipomínej toho, kdo ji způsobil.

"Devi stare attento a non appesantire la pena che hai, ricordando e ragionando per conoscere la colpa e il colpevole. Ti consiglio di non considerare nulla, solo continua a pregare per sopportare la pena, evitando di aver presente chi l’ha causata, per amore a Gesù."
3.10.2018

Nedokážeš si představit, jak bys na tom byl špatně, kdyby ti Pán nebyl nechal tvou bolest! Utrpení ti dává cítit potřebu nikdy neztratit z pohledu Ježíše, víc se modlit a mít trpělivost, abys měl Pána vždy po svém boku.

"Non puoi immaginare come staresti male se il Signore non ti lasciasse la pena! La sofferenza ti fa sentire il bisogno di non perdere mai di vista Gesù, di pregare di più e di avere pazienza, per avere a fianco sempre il Signore."
2.10.2018

Pokud ochutnáváš zákusek po malinkých kouscích, nezakusíš jeho chuť. Stejně tak nemůžeš okusit, jak dobrý je Pán, bez věrného zachovávání Božího Slova.

"Se assaggi a piccoli pezzettini un dolce non ne gusti il sapore. Egualmente non puoi gustare quanto è buono il Signore senza l’osservanza fedele della Parola di Dio."
1.10.2018

Neexistuje nic bez Boží vůle. Když nemáš co dělat, je zde vždy Boží vůle modlit se nebo udělat něco dobrého.

"Non esiste nulla senza la volontà di Dio. Quando stai senza far nulla, c’è sempre la volontà di Dio di pregare o di far qualcosa di buono."
Nejnovější myšlenky << Říjen 2018 << Říjen 2018 >> Září 2018 >> Nejstarší myšlenky

Pořad rádia Lumen
 
Myšlenka dne
Růženec je krásný a voňavý věnec růží, účinný, chceme-li milovat Ježíše a Marii a zmrskat Zlého ducha.
(15.10.2018)

"Il Rosario è una corona di rose bella, profumata ed efficace per amare Gesù e la Madonna e flagellare il maligno."
 
Dnešní liturgie
 
Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS redakčního systému | Programování a design Petroff (c) 2008