Servi della Sofferenza
Přihlášení
Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!
 
Vyhledávání
 
Společenství mladých sv. otce Pia z Pietrelčiny v Brně

Archiv myšlenek

Nejnovější myšlenky << Prosinec 2018 << Listopad 2018 >> Říjen 2018 >> Nejstarší myšlenky

Myšlenky dne za Listopad 2018


30.11.2018

Nemysli na to, co ti působí zlo, spíše vzývej Ježíše, který tě zbaví zla a povede tě k tomu, abys smýšlel dobře.

"Non pensare a ciò che ti fa male; piuttosto invoca Gesù, che ti rimuove il male e ti induce a pensare bene."
29.11.2018

Neunav se dělat dobro, protože alternativou je dělat zlo nebo nedělat nic, což je to stejné.

"Non ti stancare di fare il bene, perché l’alternativa è fare il male o non far niente, che è la stessa cosa."
28.11.2018

Vyzdob svůj dům dobrými skutky, zvláště těmi vykonanými vůči chudým, nemocným a trpícím.

"Adorna la tua casa di opere buone, specialmente quelle fatte ai poveri, ai malati ed ai sofferenti."
27.11.2018

Vyzdob svou duši tak, jak se otec rodiny stará o zařízení svého domu: s trpělivou vytrvalostí zařizuje kuchyni, pak ložnici a nakonec obývací pokoj k přijímání přátel. Z radosti z uspořádaného domu pozve otec přátele, aby jim ukázal a dal obdivovat vybavený dům. Vyzdob podobně i ty dům svého srdce, aby ho přítel Ježíš nejen navštívil, nýbrž rád v tvém domě navždy přebýval.

"Adorna la tua anima come fa un padre di famiglia nell’arricchire la sua casa: con paziente perseveranza ora pensa alla cucina, poi alla stanza da letto e infine al salone grande per accogliere gli amici. La gioia di vedere la casa ordinata induce il padre a invitare gli amici, per far conoscere e ammirare la sua casa attrezzata. Così tu adorna la casa del tuo cuore, perché l’amico Gesù non solo visiti, ma dimori volentieri nella tua casa per sempre."
26.11.2018

Tvé obrácení ukrývá tvou věčnost. Neotálej, neztrácej čas! Každý den, který ubíhá, oslabuje tvou dobrou vůli znovu získat ztracený čas.

"La tua conversione nasconde la tua eternità. Non tardare, non perdere tempo! Ogni giorno che passa indebolisce la tua buona volontà per recuperare il tempo perduto."
25.11.2018

Písmo říká: kdo posuzuje, je už odsouzen. Milosrdenství je jediný způsob jak nesoudit a vyhnout se odsouzení.

"La Scrittura dice: chi giudica è già condannato. La misericordia è l’unica maniera per non giudicare ed evitare la condanna."
24.11.2018

Vynakládejme více úsilí v péči o umírající, protože v agonii podstupují poslední zápas, na kterém závisí věčnost duše.

"Prodighiamoci di più per i moribondi, perché affrontano nell’agonia l’ultima lotta, da cui dipende l’eternità di un’anima."
23.11.2018

Církev bojující na zemi rodí oslavenou církev v nebi a společně objímají církev trpící v očistci, aby se připojily k blaženosti svatých, navždy.

La Chiesa militante sulla terra genera la Chiesa gloriosa del Cielo e insieme abbracciano la Chiesa sofferente del Purgatorio, per unirsi alla beatitudine dei Santi, per sempre."
22.11.2018

Pánu je velmi drahá sv. Cecílie, protože má velmi rád hudbu, zpěv a sbor, které již řídil, když v universu stvořil harmonii.

"Al Signore è molto cara santa Cecilia, perché a Lui piace molto la musica, il canto e il coro, che ha già diretto creando l’armonia dell’universo."
21.11.2018

Panna Maria přišla do Chrámu, aby se zasvětila Pánu spolu se všemi svými dětmi, navždy.

"La Madonna si è presentata nel Tempio per consacrarsi al Signore insieme a tutti i suoi figli, per sempre."
20.11.2018

Panna Maria tě nikdy neodežene, i když jsi slabý, protože právě tehdy je ti na blízku, aby ti pomohla znovu vstát.

"La Madonna non ti allontana mai, anche quando sei fragile, perché proprio allora Ella ti è vicina per aiutarti a rialzarti."
19.11.2018

Když jsem byl malý, vídával jsem maminku plakat a plakal jsem s ní. Drahá nebeská Maminko, dej mi tu čest vidět tě plakat, abych plakal spolu s tebou.

"Quand’ero piccolo io, vedevo la mamma piangere e piangevo anch’io. Cara Mamma Celeste, dammi l’onore di vederti piangere per piangere con te."
18.11.2018

Miluj, miluj s Bohem a nebudeš nikdy bez činnosti. Jen ten, kdo není s Bohem, ztrácí čas a dává příležitost ďáblu.

"Ama, ama con Dio e non starai mai senza far niente. Solo chi non è con Dio perde tempo e dà occasione al diavolo."
17.11.2018

Dej svou bolest hned Ježíši, nezadržuj ji dlouho ve svém srdci, kam je Ježíš připraven vlít svou láskou sílu a útěchu.

"Dona subito la tua pena a Gesù ed evita di trattenerla a lungo nel tuo cuore, dove Gesù è pronto ad effondere - col suo amore - forza, conforto e consolazione."
16.11.2018

Když ztratíš život pro Ježíše, nalezneš ho věčně spolu s Ježíšem.

"Se perdi la vita per Gesù la ritroverai eternamente con Gesù."
15.11.2018

Život člověka je překážkový běh; čím víc se snažíš přeskakovat překážky, tím méně cítíš námahu, až tak že jsi i rád, když se před nimi ocitneš a máš je přeskočit.

"La vita dell’uomo è una corsa ad ostacoli: più ti sforzi a saltarli e sempre meno senti la fatica, sino ad aver piacere di trovarli davanti per saltarli."
14.11.2018

Musíš mít vždy účast na přijetí přátel s radostným úsměvem a s upřímnou rodinnou přívětivostí.

"Devi partecipare sempre all’accoglienza degli amici con un sorriso festoso e una familiarità sincera."
13.11.2018

Tvá historie je učitelkou pro tvůj život. Staň se učedníkem této učitelky, žij a jednej moudře a vol vždy to, co je dobré, správné a svaté.

"La tua storia è maestra della tua vita. Diventa discepolo di questa maestra vivendo e operando saggiamente, scegliendo sempre ciò che è buono, giusto e santo."
12.11.2018

Kdybys znal cennost poslušnosti, určitě bys ji nezaprodával za své vrtochy.

"Se tu conoscessi la preziosità dell’ubbidienza, certamente non la svenderesti per i tuoi capricci."
11.11.2018

Poslušnost je člověku přirozená, protože je Božím služebníkem, kterému má Pán právo dávat příkazy.

"L’ubbidienza è naturale all’uomo perché è servo di Dio, sul quale il Signore ha diritto di comandare."
10.11.2018

Dělej mimořádným způsobem obvyklé povinnosti a mimořádné povinnosti dělej normálně.

"Fa’ in modo straordinario gli impegni comuni e quelli straordinari in modo comune."
9.11.2018

Úleva od utrpení se nezastavuje u léčby bolesti, nýbrž pomáhá duši, aby se vrátila k Bohu. Tak to dělal Ježíš: uzdravoval těla, aby zachránil duše.

"Il sollievo della sofferenza non si ferma alla terapia del dolore, ma è aiuto all’anima per tornare a Dio. Gesù faceva così: guariva i corpi per salvare le anime."
8.11.2018

Láska a pokora jdou vždy ruku v ruce, protože pro toho, kdo je pokorný, je vždy radostí dávat druhým.

"L’amore e l’umiltà vanno sempre insieme, perché chi è umile ha sempre la gioia di donare agli altri."
7.11.2018

Radost podporuje přijetí, které otevírá srdce vůči sympatii, přátelství a sdílení radostí a bolestí.

"La gioia favorisce l’accoglienza, che apre il cuore alla simpatia, all’amicizia e alla condivisione delle gioie e delle pene."
6.11.2018

Vzývej častěji naši nebeskou Maminku, tak jak když jsi jako malý volal svou maminku.

"Invoca più spesso la Mamma nostra Celeste, come quand’eri piccolo invocavi la mamma."
5.11.2018

Utrpení je Božím darem (říkal otec Pio). Radost je okoušením daru, proto je tedy utrpení božskou radostí.

"La sofferenza è un dono di Dio (diceva Padre Pio). La gioia è il gusto del dono, dunque la sofferenza è gioia divina."
4.11.2018

Dávej pozor na to, jak mluvíš. Tvé slovo může vyjevit pošetilost, nebo dobrotivost. Mluvit bez přemýšlení je bezpochyby pošetilost; přemýšlet dříve, než promluvíš, je pravá moudrost.

"Sta’ attento a come parli. La tua parola può rivelare stoltezza o bontà. Parlare senza riflettere certamente è stoltezza; riflettere prima di parlare è vera saggezza."
3.11.2018

Mrtví se přimlouvají za živé a živí se musejí přimlouvat za mrtvé.

"I morti pregano per i vivi e i vivi devono pregare per i morti."
2.11.2018

Když se smějeme společně s pravou radostí, je to velké veselí.

"L’allegria è grande quando si ride insieme con una gioia vera."
1.11.2018

Géniové dokázali po desetiletích najít řešení svých problémů. My, obyčejní lidé, musíme vytrvale formovat své srdce tak, aby neustále svobodně rostlo podle Boha.

"I geni dopo decenni sono riusciti a trovare la soluzione ai loro problemi. Noi, poveri uomini, dobbiamo essere costanti nel formare il nostro cuore a crescere sempre liberamente secondo Dio."
Nejnovější myšlenky << Prosinec 2018 << Listopad 2018 >> Říjen 2018 >> Nejstarší myšlenky

Pořad rádia Lumen
 
Myšlenka dne
Nebeský Otec vyzývá nás, své děti: "Buďte svatí, jako já jsem svatý".
(22.3.2019)

"Il Padre Celeste invita noi, suoi figli: «Siate santi, come io sono santo»."
 
Dnešní liturgie
 
Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS redakčního systému | Programování a design Petroff (c) 2008