Mária, matka Božia

Autor: Zuzana Kubíková <zkk(at)centrum.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 08. 03. 2014

Autor:  Mons. Pierino Galeone, Padre; redakčný úvodník z časopisu Servi della Sofferenza, 2014/1

Prečo cirkev oslavuje Máriu ako matku Božiu? Ježiš je druhá Božská osoba, pravý Boh a pravý človek. Madona je Matka Božia, aby celému svetu, celému katolíckemu svetu, celému ľudstvu a celému stvoreniu ukázala, že toto dieťa, tento syn, ktorý sa jej narodil, je Boh. Uctievame jediného Boha v troch osobách: v Otcovi, Synovi a v Duchu Svätom. Božská prirodzenosť je jedna, duch a život Boží je jeden, duch a život Otca je totožný s duchom a životom Syna a tiež  s duchom a životom Ducha Svätého.

Počas Vianoc sme rozjímali o Ježišovom narodení. Nebeský Otec poslal svojho Syna a Syn pohotovo odpovedal: „Hľa prichádzam, aby som plnil Tvoju vôľu“ (Hebr 10,7) a Duch Svätý spôsobil vtelenie, t.j. počatie v Máriinom lone. Tak sa na tejto udalosti zúčastnila celá Božská trojica: Otec, Syn, ktorý sa vtelil a Duch Svätý, ktorý uskutočnil vtelenie v Máriinom lone.

Mária ako matka Božia má jednu osobitnú zvláštnosť: Mária nie je iba matkou Ježiša -  človeka, ale je aj matkou Ježiša - Boha. Cirkev poukazuje na to, že Ježiš je Boh, aby mohla dušiam sprostredkovať účasť Božej trojice na vtelení Ježiša, Božieho Syna.

Všetko prišlo pôsobením Trojice. Celá Trojica (čiže Boh) chcela vtelenie, utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie Božieho Syna. A čo prišlo skrze Božieho Syna? Prišlo naše vzkriesenie a tým sa celá Trojica nasadila pre našu spásu.

Evanjelium na to poukazuje zvláštnym spôsobom, keď anjel hovorí pastierom: „Oznamujem vám radostnú zvesť, dnes sa vám narodil Spasiteľ sveta.“ (Lk 2,11).

Význam slova „spása“ nikdy nebudeme môcť pochopiť do hĺbky, pretože je to slovo veľmi bohaté na obsah. Celé ľudstvo - minulé,  prítomné i budúce, bolo pod nadvládou hriechu a satan spolu so svetom viedli človeka k zatrateniu. Celé ľudstvo bolo pod vládou satana. A satan nemohol len tak opustiť svoju korisť, ktorú si podmanil skrze túžbu sveta a osobitným spôsobom skrze ľudskú pýchu.

Satan nemohol opustiť túto korisť: celé ľudstvo a celé stvorenie, ktoré bolo pod jeho nadvládou. A kto zvíťazil? Vtelený Ježiš sa postavil proti satanovi a v tele vzal na seba všetky hriechy sveta, odpykal ich na kríži a svojím zmŕtvychvstaním nás oslobodil od satana. Bez Ježiša by sme boli všetci odsúdení do večného pekla.

Toto je pravda: Kristus sa vtelil, aby nás zachránil pred večným zatratením a zaplatil svojou vlastnou krvou. Odpykal hriechy na kríži a  svojím zmŕtvychvstaním a odpustením nám dal nový život. Toto všetko vyjadrujeme slovom „spása“ a toho kto zachraňuje, voláme „Spasiteľ“.

Toto je skutočne veľká chvíľa: jedine Kristus nás mohol zachrániť pred večným zatratením, jedine on mohol otvoriť bránu neba, v ktorom sa budeme môcť večne radovať. Spasenie odstránilo zlo a prinieslo dobro, odstránilo smrť a prinieslo život, odstránilo večnú smrť a prinieslo večný život. A toto urobil Ježiš, Spasiteľ sveta.

Ale ešte viac. „Kto je bez hriechu, nech prvý hodí kameňom (Jn 8,7). Ten, kto hovorí, že je bez hriechu, je klamár. (1 Jn, 8). Takto sme včlenení do tohto zásahu Trojice, do tejto záchrannej akcie Otca, Syna a Ducha Svätého. Sme spasení. Pre nás sa Ježiš vtelil, trpel, zomrel a vstal z mŕtvych! Pre nás Ježiš vstal, aby nás oslobodil, aby nás zachránil pred večným zatratením, aby nám daroval Boží život, a dokonca preto, aby sme sa stali Ježišovými bratmi, synmi Otca a spolu s Ježišom i dedičmi raja.

Veríš tomu? Svätý Alfonz hovoril, že do neba sa ide vierou v Krista – Spasiteľa sveta, kým do pekla je možné sa dostať aj bez toho, že by sme v niečo verili. Kedy prestaneme byť ľahostajní voči tejto skutočnosti, ktorá bude zahŕňať celé dejiny? Dejiny sú tvorené ľudskými udalosťami, ale človek nie je všetkým, čo vo vesmíre existuje. Pretože okrem iných tvorov je tu Boh, je tu Stvoriteľ. 

Kristus dokonca tým, že je pravý Boh a pravý človek, vzal človeka a celé stvorenie a navrátil ho nebeskému Otcovi skrze svoje utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie.

Božia Matka sa pôsobením Ducha Svätého stala tou, ktorá porodila Syna, ktorý je zároveň Synom Božím a ktorý sa vtelil preto, aby spasil svet, aby spasil teba, mňa a nás všetkých.

Zamyslime sa. Ak chceme skutočne dobre prežiť tento rok, nechajme sa spasiť Ježišom, odovzdajme mu svoj hriech a začnime ako nové stvorenia, nasledujme vždy to, čo učí Boh a cirkev a majme sa radi ako bratia, tak, ako nás miloval Ježiš.

Prežime tento rok čerpajúc z Kristovej krvi, ktorá nám priniesla odpustenie. Žime ako dobrí kresťania, zúčastňujme sa svätých omší, odpúšťajme bratom, modlime sa spolu v rodinách - manželia s manželkami a s deťmi. Nepochybujte: keď sa doma začnete spolu modliť, budete mať skúsenosť, že Boh je medzi vami. Medzi vami bude mier, pokoj, pohoda, spolupráca.

Pokoj na nebi a na zemi, v našich srdciach a medzi nami je tým najkrajším darom. Modlime sa k Panne Márii matke Božej a našej, aby sme tento rok neustále prežívali v Božej milosti, ako skutoční bratia jej syna Ježiša a ako skutoční bratia svojich blížnych.

Sľúbme Panne Márii, matke Božej, že budeme vždy v pokoji s Bohom, bez hriechu, v pokoji s blížnymi, že vždy budeme znášať odlišnosti s evanjeliovou trpezlivosťou, konať dobré skutky a odpovedať dobrom na zlo.

Odvahu, dokážeme to!  

Preklad z taliančiny: Jana Hašková