Ježíš je dobrý pastýř

Autor: administrator <info(at)servidellasofferenza.cz>, Téma: Aktuality, Zdroj: časopis Servi della Sofferenza, Vydáno dne: 18. 08. 2016

Autor:  Mons. Pierino Galeone, Padre; Slovo Padre z časopisu Servi della Sofferenza 2016/6

Proč je Ježíš dobrý pastýř? Dobrý pastýř je dobrý, protože působí ovcím dvojí dobro: brání je před vlkem a dává jim potřebnou pastvu. A nejen to. Pokud by bylo potřeba, pro obranu vlastního stáda by daroval i život.

Ježíš řekl, že jeho ovce jsou, ty, které ho znají, které znají jeho hlas a následují ho. A jelikož ovce jsou duše, které následují Ježíše, tak jestli poslouchají jeho hlas a uvádějí do praxe to, co říká, pak tímto způsobem duše znají Ježíše a Ježíš zná je.

Ale v jakém smyslu ovce (osoby, které následují Ježíše) poslouchající jeho hlas a praktizující jeho slovo mají život věčný, tedy spásu?Dobré duše, které následují Ježíše, musejí uvádět do praxe jeho slovo a jeho přikázání – milovat se navzájem tak, jak On miloval nás a také musejí přijímat svátosti – nejenom křest a biřmování, které se přijímají když jsme děti, ale také svátost smíření, svaté přijímání a pomazání nemocných.

Ježíš je tak dobrý. Ale je tolik lidí, kteří nenaslouchají Svatému otci, biskupům, kněžím, dobrým  věřícím rodičům.  Plní se stadiony, ale vylidňují se kostely. Je tolik lidí, kteří věří, ale nenaslouchají Ježíšovým slovům. Nejsou Ježíšovými ovcemi. Ale protože Ježíš řekl: „Se mnou, nebo proti mně“ (Mt 12, 30), pak ten, kdo není ovcí a následovníkem Ježíše, je následovníkem satana, světa a vlastního egoismu.

Ti, kdo jsou odpůrci následovníků Ježíše opovrhují, bojují, vysmívají se: Ještě chodíš do kostela? Ještě nasloucháš? Nyní je náboženství již překonané! Někteří komunisti říkávali: Bůh je mrtvý, Bůh není.

Tolik lidí bohužel věří těmto velkým pekelným lžím, které popírají existenci Boha, existenci Krista a také církvi, kterou založil, popírají papeže, biskupy, kněze. Popírají Boží slovo, svátosti a v konečném důsledku i spásu, protože Ježíš ustanovil, že ten, kdo věří jeho slovu, a uvádí do praxe přikázání, bude spasen.

Spása spočívá v dosažení nebeského Otce v nebi a věčné blaženosti. Hle dobrý pastýř, který pase ovce. A pastvou ovcí, které následují Krista, je Boží slovo a svátosti, osobitně svátost smíření a svaté přijímání.

Jak je krásné naslouchat slovům Páně, jak je krásné mít jasnou mysl a srdce plné lásky a jistoty ze spásy.

Když se mluví o věcech Pána, mluví se s velkou pokorou, s velkou sladkostí, protože slovo vyřčené s pokorou je slovo Boží a Bůh stvořil svět a tebe a jednou tě bude soudit dle tvých skutků, které jsi dělal za života: když budou dobré (po vzoru Ježíše), budeš mít za odměnu věčný život, dle příslibu Ježíše; jestli jsi nenásledoval slova Ježíše a jeho přikázání, na konci světa uslyšíš: Jděte ode mně, prokletí, do věčného ohně. (Mt 25, 41).

Není možné, aby Pán nechal tyto všechny lidi na konci vstoupit do ráje. Ježíš na kříži odčinil hříchy světa, vzkříšením nám dal život věčný, udělal z nás Boží děti a dědice nebe, ale řekl, že tak, jako On poslouchal Otce, aby nás spasil, také my abychom se spasili, musíme poslouchat to, co nám přikázal. Bez poslušnosti by nás Ježíš nespasil a bez poslušnosti se ani my nezachráníme. A Ježíš se modlí a prosí za všechny ty, kteří poslouchají Jeho slovo.

Dnes se o tom všem bohužel pochybuje. Pochybuje se o existenci Boha, Krista, o církvi, o kněžích, o spáse duše, o rodině. A rodina je dnes taky tou, na kterou se zaměřuje ten zlý, satan a svět. Jde-li o spolužití nebo civilný sňatek, nebo i něco dalšího, horšího. Lidé žijou jako zvířata, hledajíc jenom potěšení.

Je potřeba znovu opravit tolik hodnot: jít na mši svatou v neděli, modlit se společně v rodinách, zpovídat se a povídat si společně častěji. Satan a svět to nejsou věci abstraktní. Kolik vládců, kolik národů, kolik parlamentů legalizovalo dokonce nesezdané soužití. Musíme pamatovat na to, že rodina je Boží institucí. Všichni jsme ubozí hříšníci, všichni můžeme mít slabosti a křehkosti, ale věřme pevně v rodinu.

V tomto roce milosrdenství můžeme s pomocí dobré svaté zpovědi a návratem k Pánu znovu obnovit naši víru a náš život s Kristem. Navrátit se a být znovu skutečnými ovečkami Pána a tak si zajistit spásu.

Odvahu, musíme být věrní tomu učení, které nám Kristus osobně dal a které pak komunikoval církvi.  Církev šíří Božímu lidu to, co chce Kristus a nikdo nemůže změnit to, co Kristus stanovil.