Servi della Sofferenza
Přihlášení
Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!
 
Vyhledávání
 
Společenství mladých sv. otce Pia z Pietrelčiny v Brně

Archiv myšlenek

Nejnovější myšlenky << Červen 2022 << Květen 2022 >> Duben 2022 >> Nejstarší myšlenky

Myšlenky dne za Květen 2022


31.5.2022

S naší nebeskou Maminkou nezůstáváme jen jeden den nebo jeden měsíc, ale každý den, každý rok svého života, protože jsme její děti a ona je naší nadějí na zemi i v nebi. Předsevzetí: Až do konce tohoto roku se budeme modlit k Panně Marii jako k naší naději. V tento poslední květnový den chceme mít na paměti Pannu Marii jako naši Maminku, která se nám vždy snaží dát všechny potřebné milosti, abychom mohli od Pána získat vše, po čem v srdci toužíme. Ona je naší nadějí, naší Maminkou a nemůže své děti zklamat, protože je všemohoucí z milosti a tolik nás miluje. S novou odpovědí, velkorysí a odhodlaní nikdy se nevrátit zpět, kráčejme vpřed s Ježíšem, Pannou Marií, svatým Josefem a svatým Piem. Střelná modlitba: Maria, naše naděje, oroduj za nás!

Con la nostra Mamma Celeste non si sta soltanto un giorno o un mese ma tutti i giorni, tutti gli anni della vita, perché noi siamo figli suoi e Lei è la nostra speranza sulla terra e in Cielo. Fioretto Pregheremo fino alla fine di questo anno la Madonna come nostra speranza. In questo ultimo giorno di maggio vogliamo tener presente la Madonna come la nostra Mamma, che si adopera sempre a darci tutte le grazie necessarie perché possiamo ottenere dal Signore tutto quello che desideriamo nel nostro cuore. È Lei la nostra speranza, la Mamma nostra e non può deludere i suoi figli, poiché è onnipotente per grazia, ci ama tanto. Con la nostra corrispondenza nuova, generosa e decisa a non tornare più indietro, camminiamo avanti con Gesù, con la Madonna, con san Giuseppe e san Pio. Giaculatoria Maria, nostra speranza, prega per noi!
30.5.2022

Satanovi je něžnost proti přirozenosti, ale aby nám ublížil, vynakládá obrovské úsilí, aby překonal svou přirozenost zatraceného, který něžnost rozhodně nezná. Dej si pozor, aby ses nenechal oklamat! Předsevzetí: Prosme Ježíše, aby nám dal novou sílu začít nový život, aby duše na konci života byla skutečně hodna stát s Ježíšem po pravici nebeského Otce. Úsilí musí být konkrétní. Střelná modlitba: Maria, naše Matko, pros za nás!

A satana è contro natura la dolcezza, eppure per farci del male fa sforzi enormi per vincere la sua natura di dannato, che certamente non conosce la dolcezza. Stai attento a non lasciarti ingannare! Fioretto: Chiediamo a Gesù di darci una forza nuova per incominciare una vita nuova, in modo tale che l’anima si possa trovare, alla fine della vita, veramente degna di stare con Gesù alla destra del Padre Celeste. L’impegno deve essere concreto. Giaculatoria: O Maria, Mamma nostra, prega per noi!
29.5.2022

Všímáš si, jak obratně tě Zlý duch dokáže přesvědčit? Nenech ho mluvit. Jakmile uslyšíš sladkou, ale ne dobrou řeč, hned vzývej Ježíše, Marii a otce Pia. Odvahu, dokážeš to! Předsevzetí: Modleme se ke zmrtvýchvstalému Pánu, aby nám dal větší lásku k nebeským dobrům a také k dobrům tohoto světa, samozřejmě k těm, po kterých chce, že můžeme toužit. Střelná modlitba: Maria, Královno nebe a země, oroduj za nás!

Ti accorgi come il demonio è abile a convincerti? Non lasciarlo parlare. Appena senti discorsi dolci ma non buoni, invoca subito Gesù, Maria e Padre Pio. Coraggio, riuscirai! Fioretto: Preghiamo il Signore Risorto perché ci dia un amore più grande per i beni celesti e anche per i beni di questo mondo, ovviamente quelli che Lui vuole possiamo desiderare. Giaculatoria: O Maria, Regina del Cielo e della terra, prega per noi!
28.5.2022

Musíme mnoho poznávat naše charisma, ještě více ho milovat a ze všeho nejvíce mu sloužit: je to dar Ducha Svatého, který je třeba žít a o kterém je třeba svědčit vždy a všude. Předsevzetí: Prosme Pannu Marii, aby každému z nás, zvláště kněžím, dala pokoru, abychom byli věrni svému charismatu. Střelná modlitba: Maria, Matko kněží, oroduj za nás!

Dobbiamo molto conoscere, di più amare e meglio servire il nostro carisma: è un dono dello Spirito Santo da vivere e testimoniare sempre e dovunque. Fioretto: Preghiamo la Madonna perché doni ad ognuno di noi, specialmente ai sacerdoti, l’umiltà per essere fedeli al carisma. Giaculatoria: O Maria, Madre dei sacerdoti, prega per noi!
27.5.2022

Dnes, 27. května, obnovme před Pánem své závazky, které se netýkají jen dodržování slibů a příslibů, ale především svědectví života v institutu i mimo něj, s úmyslem naplnit Pánovo přání bránit a šířit charisma naší Rodiny. Předsevzetí: Konejme skutky víry před Ježíšem a věřme v něj, který je Bůh a který nejen povolává, ale i odpouští a obnovuje povolání, které dal na začátku; neodvolal je. Střelná modlitba: Maria, naše Matko, oroduj za nás!

Oggi, 27 maggio, rinnoviamo dinanzi al Signore i nostri impegni, che non riguardano soltanto l’osservanza dei voti e delle promesse, ma principalmente la testimonianza di vita all’interno e all’esterno dell’Istituto, con l’intenzione di attuare il desiderio del Signore, di difendere e diffondere il carisma della nostra Famiglia. Fioretto: Facciamo degli atti di fede dinanzi a Gesù e crediamo in Lui, che è Dio e non soltanto chiama, ma perdona e ridona di nuovo la vocazione che ha dato all’inizio; non l’ha revocata. Giaculatoria: O Maria, Madre nostra, prega per noi!
26.5.2022

Otec Pio při mši svaté spolupracoval s Ježíšem ke spáse světa a s Marií, Matkou požehnaného potomstva, k rozdrcení hlavy pekelného hada. I ty při mši svaté, stejně jako otec Pio, spolupracuj s Ježíšem a Marií. Předsevzetí: Modleme se za všechny děti Boží a Mariiny, ať skutečně jsme, skrze skutky, dětmi Božími a Mariinými. Střelná modlitba: Maria, naše Matko, oroduj za nás!

Padre Pio nella S. Messa ha collaborato con Gesù per la salvezza del mondo e con Maria, Madre della discendenza benedetta, per schiacciare il capo al serpente infernale. Anche tu nella S. Messa, come Padre Pio, collabora con Gesù e Maria. Fioretto: Preghiamo per tutti i figli di Dio e di Maria, perché realmente noi siamo, con i fatti, figli di Dio e di Maria. Giaculatoria: O Maria, Madre nostra, prega per noi!
25.5.2022

Otec Pio je neporovnatelný Boží dar v čase i v blažené věčnosti. Je nespočet lidí, kteří se ho s důvěrou dovolávají a se slzami ho prosí. Otec Pio naslouchá, přimlouvá se, dává úlevu, uzdravuje a navrací duchovní život a nejednou i ten lidský. Předsevzetí: Modleme se z celého srdce k Panně Marii, aby nám dala hojnost milosrdenství, abychom se cítili skutečně smířeni sami se sebou, s Bohem i s bližními. Střelná modlitba: Maria, Matko milosrdenství, oroduj za nás!

Padre Pio è un dono di Dio impareggiabile sia nel tempo che nell’eternità beata. È innumerevole la gente che lo invoca con fiducia e lo supplica con le lacrime. Padre Pio ascolta, intercede, dà sollievo, guarisce e ridona la vita spirituale e, non poche volte, anche quella umana. Fioretto: Preghiamo con tutto il cuore la Madonna perché ci doni in maniera abbondante la misericordia, in modo tale da sentirci veramente riappacificati con noi stessi, con Dio e con il prossimo. Giaculatoria: O Maria, Madre della misericordia, prega per noi!
24.5.2022

Tolikrát nám Ježíš odpustil na přímluvu své Matky! Teprve v nebi poznáme, jak velká je přímluva naší nebeské Maminky u jejího Syna Ježíše. Předsevzetí: Modleme se k Panně Marii za všechny lidi drahé našemu srdci, s velkou důvěrou v její přímluvu u jejího Syna. Střelná modlitba: Maria, Matko Boží a Matko naše, oroduj za nás!

Tante volte Gesù ci ha perdonato per intercessione di sua Madre! Solo in Cielo conosceremo quanto è grande, presso suo Figlio Gesù, l’intercessione della nostra Mamma Celeste. Fioretto: Preghiamo la Madonna per tutte le persone care al nostro cuore, con molta fiducia nella sua intercessione presso suo Figlio. Giaculatoria: O Maria, Madre di Dio e Madre nostra, prega per noi!
23.5.2022

Panna Maria je naše Maminka. Ježíš jí dal pro nás, její děti, milosti, které jsou jistotou naší naděje. Předsevzetí: Uděláme nějaký skutek milosrdenství, abychom překonali všechny těžkosti, duchovní i přirozené. Střelná modlitba: Maria, naše naděje, oroduj za nás!

La Madonna è la Mamma nostra. Gesù ha dato a Lei, per noi suoi figli, le grazie che sono certezza della nostra speranza. Fioretto: Faremo un’opera di carità, per poter superare tutte le difficoltà, sia spirituali sia naturali. Giaculatoria: O Maria, nostra speranza, prega per noi!
22.5.2022

Svatá Rita je světice, kterou křesťané milují pro její rodinné útrapy a pro její hrdinskou svatost. Získala od Pána dar zvláštní přímluvy. Jej také s velkou důvěrou prosila o milosti, které jsou pro lidi nemožné. Děkujme Pánu za tento velký dar církvi a Božímu lidu. Předsevzetí: Zachovávejme Boží slovo, aby naše přímluva za bratry a sestry byla účinnější. Střelná modlitba: Maria, Královno svatých a mučedníků, oroduj za nás!

Santa Rita è una santa molto amata dal popolo cristiano per le sue vicende familiari e per la sua santità eroica. Ella ha ottenuto dal Signore il dono di una intercessione particolare. A Lui chiedeva, con grande fiducia, anche le grazie impossibili agli uomini. Ringraziamo il Signore di questo grande dono fatto alla Chiesa e al popolo di Dio. Fioretto: Osserviamo la Parola di Dio, per essere più efficaci nella intercessione a favore dei fratelli. Giaculatoria: Maria, Regina dei santi e dei martiri, prega per noi!
21.5.2022

Svatý Jiří mučedníku, jsi náš velký patron! K tobě se obracejí kněží, malí, mladí, nemocní, trpící i osamělí. Zaštiťuj vždycky náš lid, aby měl větší víru v Boha a důvěru v tebe, který jsi velkým svědkem lásky ke Kristu a ke svým bratřím a sestrám. Předsevzetí: Stejně jako Ježíš a mučedníci dělejme všechno pro církev. Nezapomínejme na ty, kdo za nás položili svůj život. Darujme také plně svůj život našemu nebeskému Otci pro dobro všech našich bratří a sester. Střelná modlitba: Maria, Matko milostiplná, oroduj za nás!

San Giorgio martire, sei il nostro grande Patrono! A te si rivolgono i sacerdoti, i piccoli, i giovani, i malati, i sofferenti e i soli. Dona sempre il tuo patrocinio al nostro popolo, perché abbia più fede in Dio e più fiducia in te, che sei grande testimone dell’amore a Cristo e ai fratelli. Fioretto: Come Gesù e i martiri, facciamo tutto a favore della Chiesa. Non dimentichiamo chi ha dato la vita per noi. Doniamo anche noi pienamente la nostra vita al Padre Celeste, a favore di tutti i fratelli. Giaculatoria: Maria, Madonna delle grazie, prega per noi!
20.5.2022

Napodobujme svatého Jiřího, pokorného a věrného svědka víry a své vlasti. Jeho mučednická smrt zasvěcuje navěky jeho život Kristu. Předsevzetí: Prosme Pána, aby nám dal vytrvalost, jako dal svatému Jiřímu věrnost v mučednictví.

Imitiamo San Giorgio, umile e fedele testimone della fede e della patria. Il suo martirio consacra la sua vita a Cristo in eterno. Fioretto: Chiediamo al Signore che ci doni la perseveranza, come ha donato a San Giorgio la fedeltà nel martirio.
19.5.2022

Praktikování Božího slova přináší plody, které vycházejí z charismatu každého povolání: spolupracovat s Kristovou obětí ke spáse světa. Předsevzetí: Napodobujme pokoru velkého mučedníka sv. Jiří před Bohem, před lidmi i před autoritami. Střelná modlitba: Maria, Královno mučedníků, oroduj za nás!

La pratica della Parola di Dio porta i frutti che vengono dal carisma di ogni vocazione: collaborare con il sacrificio di Cristo per la salvezza del mondo. Fioretto: Imitiamo l’umiltà del grande martire San Giorgio dinanzi a Dio, dinanzi alla gente e dinanzi all’autorità. Giaculatoria: O Maria, Regina dei martiri, prega per noi!
18.5.2022

Věrně zachovávej Boží slovo, a spolu s Ježíšem překonáš všechny těžkosti, dokonce i ty, které jsou skryty hluboko v tvém duchu. Předsevzetí: Snažme se být s každým smířeni. Potřebujeme stále více zdokonalovat svůj pokoj s Bohem tím, že budeme jeho slovo uvádět do praxe v průběhu dne, ve svém životě. Střelná modlitba: Královno míru, oroduj za nás!

Osserva con fedeltà la Parola di Dio e supererai con Gesù ogni difficoltà, anche quelle nascoste nel profondo del tuo spirito. Fioretto: Cerchiamo di stare in pace con tutti. Dobbiamo perfezionare sempre di più la nostra pace con Dio, mettendo in pratica concretamente la sua Parola nella nostra giornata, nella nostra vita. Giaculatoria: Regina della pace, prega per noi!
17.5.2022

Boží slovo nám předává duchovní život, dobré skutky ho rozvíjejí a láska ho zdokonaluje. Předsevzetí: Naslouchejme Ježíši, Duchu Svatému a Panně Marii; kráčejme po dobré cestě, dodržujme přikázání, Ježíšův příkaz i závazky, které jsme přijali před Božím majestátem. Nedělejme si starosti, pokud se vyskytnou nějaké slabosti: s velkou důvěrou je svěřme Božímu milosrdenství, které je útočištěm hříšníků. Střelná modlitba: Maria, útočiště hříšníků, oroduj za nás!

La Parola di Dio comunica la vita spirituale, le opere buone la fanno crescere e la carità la perfeziona. Fioretto: Ascoltiamo Gesù, lo Spirito Santo e la Madonna; camminiamo per la via buona, nell’osservanza dei comandamenti, del comando di Gesù e degli impegni assunti dinanzi alla Maestà Divina. Non preoccupiamoci se ci sono state delle debolezze: con grande fiducia affidiamole alla Misericordia di Dio, che è il rifugio dei peccatori. Giaculatoria: O Maria, Rifugio dei peccatori, prega per noi!
16.5.2022

Víra, naděje a láska jsou ctnosti, z nichž se rodí, roste a zdokonaluje duchovní život. Předsevzetí: Budeme mnohem dobrotivější, zvláště k těm, kteří jsou nám málo sympatičtí nebo nepřátelští. Prokazujme velkou bratrskou lásku. Prosme Ježíše, aby nám dal svou lásku, abychom milovali každého z celého srdce, intenzivně, jak říká svatý Petr. Střelná modlitba: Maria, naše Matko, oroduj za nás!

La fede, la speranza e la carità sono le virtù da cui nasce, cresce e si perfeziona la vita spirituale. Fioretto: Saremo molto più buoni, specialmente con quelli che ci sono poco simpatici o ostili. Esercitiamo la carità fraterna con grande amore. Chiediamo a Gesù che ci dia il suo amore, per amare tutti con tutto il cuore, intensamente, come dice san Pietro. Giaculatoria: O Maria, Madre nostra, prega per noi!
15.5.2022

Víra má v sobě naději i lásku. Tyto dary člověk zakouší, když praktikuje to, co Bůh říká, totiž jeho slovo, které je pramenem víry, naděje a lásky. Předsevzetí: Prosme Pána o velký dar: o naději, protože i když jsme byli v minulosti slabí, s darem naděje budeme moci bezpochyby doufat, že od Pána obdržíme dar milosrdenství a poté navrácení všeho, co jsme hříchem ztratili. Střelná modlitba: Maria, Matko služebníků utrpení, oroduj za nás!

La fede contiene la speranza e la carità. Questi doni si esperimentano quando si mette in pratica quello che Dio dice, cioè la sua Parola, che è la fonte della fede, della speranza e della carità. Fioretto: Chiediamo al Signore un dono grande: la speranza, perché anche se siamo stati fragili in passato, certamente con il dono della speranza potremo sperare dal Signore il dono della misericordia e poi il recupero di tutto ciò che abbiamo perduto con il peccato. Giaculatoria: Maria, Madre dei Servi della Sofferenza, prega per noi!
14.5.2022

Jako miluješ chudého člověka, když mu dáváš, co mu chybí, stejně tak miluješ i ty, kterým chybí Boží světlo, když jim pomáháš obnovit víru, aby mohli vidět nadpřirozené skutečnosti. Předsevzetí: Prosme Pána s intenzivnější, opravdovější, hlubší a stabilnější láskou a konejme malá pokání, abychom se spojili s přáním Panny Marie z Fatimy: "Modlete se a konejte pokání". Posťme se ve své paměti, očích, pocitech, náklonnostech a smyslech. Střelná modlitba: Maria, Královno míru, oroduj za nás!

Come ami un povero quando gli dai ciò che gli manca, ugualmente ami chi non ha la luce del Signore quando lo aiuti a recuperare la fede perché veda le realtà soprannaturali. Fioretto: Preghiamo il Signore con un amore più intenso, più vero, più profondo, più stabile e facciamo piccole penitenze per unirci al desiderio della Madonna di Fatima: «Fate preghiere e penitenza». Facciamo digiunare la memoria, gli occhi, gli affetti, i sentimenti e i sensi. Giaculatoria: O Maria, Regina della pace, prega per noi!
13.5.2022

Víra je božské světlo, které umožňuje vidět pravdu. Každý člověk je před Bohem zodpovědný za to, že bude následovat pravdu, která je cestou a životem, jež mu Kristus skrze víru nabízí ke spáse. Předsevzetí: Řekněme Pánu, že chceme víru uvádět do praxe, protože díky ní jistě poznáme, co od nás Bůh chce. Střelná modlitba: Virgo fidelis, ora pro nobis!

La fede è luce divina che fa vedere la verità. Ciascuno è responsabile dinanzi a Dio di seguire la verità, che è la via e la vita proposta con la fede da Cristo per la salvezza. Fioretto: Diciamo al Signore di voler mettere in pratica la fede, perché certamente ci farà conoscere quello che Dio vuole da noi. Giaculatoria: Virgo fidelis, ora pro nobis!
12.5.2022

Radost je od Boha neoddělitelná. Kde je přítomen Bůh, tam je i jeho radost, i když její přítomnost necítíš. Zůstávej s Bohem a praktikuj jeho slovo, které je nositelem radosti. Předsevzetí: Prosme Pannu Marii o pomoc, abychom zpřetrhali všechna pouta se světem, a tak se skutečně stali Božími dětmi a dědici nebe. Střelná modlitba: Maria, Matko Boží, oroduj za nás!

La gioia è inseparabile da Dio. Se sta Dio sta anche la sua gioia, nonostante tu non avverta la sua presenza. Continua a rimanere con Dio, praticando la sua parola, che è il veicolo della gioia. Fioretto: Chiediamo alla Madonna l’aiuto per tagliare tutti i vincoli che abbiamo con il mondo, in modo tale da essere veramente figli di Dio ed eredi del Cielo. Giaculatoria: O Maria, Madre di Dio, prega per noi!
11.5.2022

Radost je Boží dar: když ji máš, děkuj Bohu za ni, když ji nemáš, děkuj mu i tak. Musíš přijmout Boha, spíš než toužit po radosti. Předsevzetí: Pomodlíme se svatý růženec za ukončení války. Střelná modlitba: Matko Božího milosrdenství, oroduj za nás!

La gioia è un dono del Signore: se c’è ringrazialo, se non c’è ringrazialo ugualmente. Devi accogliere Dio più che desiderare la gioia. Fioretto: Diremo il Santo Rosario per la fine della guerra. Giaculatoria: Madre della Divina Misericordia, prega per noi!
10.5.2022

Radost, která vychází z Božího slova, je radostí z Ježíše a radostí z našeho charismatu. Naším povoláním je mít Pánovu radost, žít ji, vydávat o ní svědectví a předávat ji druhým skrze naše skutky. Předsevzetí: Prosme Pána, abychom začali nový život ve věrnosti jemu skrze závazky, které jsme přijali v zachovávání přikázání a ve složení slibů. Střelná modlitba: Virgo fidelis, ora pro nobis!

La gioia che viene dalla Parola di Dio è la gioia di Gesù e del nostro carisma. La nostra vocazione è avere la gioia del Signore, viverla, testimoniarla e comunicarla agli altri con le opere. Fioretto: Chiediamo al Signore di cominciare una vita nuova, nella fedeltà a Lui, per gli impegni assunti nell’osservanza dei comandamenti e nella professione dei voti. Giaculatoria: Virgo fidelis, ora pro nobis!
9.5.2022

"Bůh chce, aby se všichni lidé zachránili" (1 Tim 2, 4). Všem dává víru různými způsoby, podle povolání každého. Nemůže nikoho nechat bez víry, protože ta je pro spásu nezbytná. Předsevzetí: Intenzivně se spojme svou obětí s Kristovou obětí. Prosme Ježíše v Eucharistii o sílu, abychom tento závazek plnili vždy, až do konce svého života. Střelná modlitba: Ó, Maria, Matko služebníků utrpení, oroduj za nás!

«Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati» (1Tm 2, 4). A tutti dà la fede, in un modo o in un altro, secondo la vocazione di ciascuno. Non può lasciare nessuno senza la fede, perché è indispensabile per la salvezza. Fioretto Uniamoci intensamente al sacrificio di Cristo con il nostro sacrificio. Chiediamo la forza a Gesù Eucaristia di assolvere sempre questo impegno, sino alla fine della vita. Giaculatoria O Maria, Madre dei Servi della Sofferenza, prega per noi!
8.5.2022

Víra zachraňuje. Bez skutků víra nespasí. Skutky víry jsou všechno to, co nám Bůh říká: milovat Boha a bližního. Toto od nás Bůh žádá, abychom došli spásy. Předsevzetí: Konejme skutky lásky. Bez lásky se nemůžeme spasit. Na konci světa se nás Ježíš bude ptát na toto. Střelná modlitba: Svatá Maria, Matko Boží, oroduj za nás!

La fede salva. Senza le opere la fede non salva. Le opere della fede sono tutto ciò che Dio ci dice: amare Dio e il prossimo. Questo ci chiede Dio per salvarci. Fioretto: Facciamo opere di carità. Alla fine del mondo questo ci chiederà Gesù. Giaculatoria: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi!
7.5.2022

Víra je Boží dar. Obnovení a vzrůst plamene víry přijímáme od Ježíše, který je dává jako dar. Poslušnost víře znamená věřit a konat to, co říká Bůh, je prostředkem, díky němuž víra zůstává v lidském srdci pevná, a je příčinou naplnění víry.

La fede è un dono del Signore. Il recupero e l’aumento della fiamma della fede si ricevono da Gesù che li dà in dono. L’ubbidienza alla fede è credere e fare ciò che Dio dice, è il mezzo con cui la fede resta stabile nel cuore dell’uomo ed è la causa dell’avveramento della fede.
6.5.2022

Eucharistie je počátkem i cílem našeho povolání. Je počátkem, protože v Eucharistii je skutečně přítomen Ježíš ukřižovaný, který nás vyzývá k účasti na svém tajemství vykoupení hříchů. Je cílem, protože nás vyzývá, abychom měli účast na jeho životě jako Zmrtvýchvstalého, svědectvím o našem zmrtvýchvstání.

L’Eucaristia è il principio e il fine della nostra vocazione. È il principio perché nell’Eucaristia è presente realmente Gesù Crocifisso, che ci chiama a partecipare al suo mistero di espiazione dei peccati. È il fine perché ci chiama a partecipare alla sua vita di Risorto con la testimonianza della nostra risurrezione.
5.5.2022

Víra bez skutků je mrtvá (Jak 2, 26). Bez praktikování Božího slova není spásy a všechny milosti, které Pán bezpochyby dává k zasloužení věčného života, se promarní. Praktikování Božího slova, které se žije a o kterém se vydává svědectví, zaručuje spásu a věčný život.

La fede senza le opere è morta (Gc 2, 26). Senza la pratica della Parola di Dio non c’è salvezza e si sciupano, così, tutte le grazie che il Signore certamente dà per meritare la vita eterna. La pratica della Parola di Dio, vissuta e testimoniata, assicura la salvezza e la vita eterna.
4.5.2022

Narodili jsme se z nebeského Otce. Život Otce nám daroval Syn, který nejprve odstranil naše hříchy svým vykoupením na kříži a poté nám svým vzkříšením daroval nový, Boží život nebeského Otce.

Noi siamo nati dal Padre Celeste. La vita del Padre è stata donata a noi dal Figlio, che prima ha rimosso i peccati con la sua espiazione sulla croce e poi ci ha dato la nuova vita divina del Padre Celeste con la sua risurrezione.
3.5.2022

Charisma je dar, který trvá celý život. Pevnost v tom, aby se člověk nenechal odvést od žití charismatu a od vydávání svědectví o něm, vychází ze samotného charismatu, které dává sílu a věrnost žít ho s radostí po celý život.

Il carisma è un dono che dura tutta la vita. La resistenza a non lasciarsi distogliere dal vivere e testimoniare il carisma viene dal carisma stesso, che comunica la forza e la fedeltà per viverlo con gioia, per tutta la vita.
2.5.2022

Charisma je pramenem života naší duchovní Rodiny. Ti, kdo do ní zodpovědně patří, usilují žít charisma a svědčit o něm.

Il carisma è la fonte di vita della nostra Famiglia. Chi vi appartiene con responsabilità si impegna a vivere e a testimoniare il carisma.
1.5.2022

Kristovo Tajemství nás přivádí k poznání Tajemství Otce a k poznání, že jsme jeho děti.

Il mistero di Cristo porta a farci conoscere il mistero del Padre e a farci riconoscere suoi figli.
Nejnovější myšlenky << Červen 2022 << Květen 2022 >> Duben 2022 >> Nejstarší myšlenky

Pořad rádia Lumen
 
Myšlenka dne
Srdce Ježíšovo zjevilo svá utrpení, zvláště ta, která způsobily zasvěcené duše, a prosí o zadostiučinění skrze svaté přijímání o prvních pátcích v měsíci, modlitbu a pokání. Velký příslib Nejsvětějšího Srdce Ježíšova "Toto je Srdce, které tak milovalo lidi. Dostávám za to jen nevděk, pohrdání, neúctu, svatokrádeže a lhostejnost" (Ježíš v r. 1675 svaté Markétě Marii Alacoque). Střelná modlitba: Nejsvětější Srdce Ježíšovo, důvěřuji ti!
(5.6.2023)

Il Cuore di Gesù ha rivelato le sue sofferenze, specialmente quelle causate dalle anime consacrate e chiede riparazione mediante la Comunione nei primi venerdì di mese, la preghiera e la penitenza. La Grande Promessa del S. Cuore di Gesù “Questo è il cuore che ha tanto amato gli uomini. Non ricevo altro che ingratitudine, disprezzo, indignazione, sacrilegio e indifferenza” (Gesù nel 1675 a Santa Margherita Maria Alacoque). Giaculatoria: Sacro Cuore di Gesù, confido in te!
 
Dnešní liturgie
 
Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS redakčního systému | Programování a design Petroff (c) 2008